HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

RİSKLERİ AZALTALIM

RİSKLERİ AZALTALIM

Gelin Birlikte Risk Analizleri Yapalım »

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN

Sağlığınızı ve İşinizi Korumak Bizim İşimiz. »

 

Category Archives: Hizmetlerimiz

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitim Müfredatı 6331 Sayılı Iş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanmıştır.

Bu programın amacı yüksekte çalışma işini yapan ya da yüksekte çalışma işinden etkilenen kişilere temel bilgi sağlamaktır.

Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı gerekiyorsa bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir.

Yangın Eğitim ve Tatbikatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunludur. Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği tüm çalışanlara temel yangınla mücadele eğitimlerinin verilmesi, ilgili tatbikatların yapılması zorunludur.

TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014’de TMGD Tebliği ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, 24 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği gereği, 1 Eylül’den itibaren TMGD istihdamı veya hizmet alımı Türkiye’de de zorunlu hale gelmektedir. Danışmanın asıl görevi; işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sorumluluk ve yükümlülükler şu şekilde maddelenebilir:

Bu işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.
Bir işletmede TMGD görevini TMGD Sertifikasına sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.
Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;
TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,
TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,
TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle yükümlüdürler.
İşletmeler, hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

Risk Analizi

İşyerinde Risk Analizi Yaptırma Zorunluluğu ve Risk Değerlendirmesinin Önemi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği 29-12-2012 tarihinden itibaren Risk Değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.

İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı işgücü ve zaman kayıpları en aza indirilmiş olur.
İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler ortadan kalkar veya en aza iner.
Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.
İşletmenin imajı güçlenir.
Risk Değerlendirme Raporu Nedir?

İşyerlerindeki tehlikeler ve olası riskler belirlenir. Riskler değerlendirmeye alınır, derecelendirilir ve bu riskler için gerekli önlemler, uygulamalar, kontrol ve denetim planları oluşturularak, detaylı ‘’Risk Değerlendirme Raporu” dosyası hazırlanır.

Patlamadan Korunma

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) gereğince, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerine karşı çalışanların, işletmenin ve çevrenin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmış olması zorunludur.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA SÜRECİMİZ

Patlama riskinin değerlendirilmesi
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
Koordinasyon
İşyerleri ve iş ekipmanları için gerekliliklerin belirlenmesi
Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma planları
İşyerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar
Organizasyon önlemleri

Çalışanların eğitimi
Yazılı talimatlar ve çalışma izinleri
Patlamadan Korunma Önlemleri

İşyeri Hekimi

İşyerinde İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır
İş sağlığı ve güvenliği açısından işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve stres faktörlerini azaltacak rehberlik çalışmalarında bulunur.
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık muayenelerini yapılmasını sağlar.
Çalışanların iş sağlığı yönünden zorunlu olan eğitimlerini (genel sağlık, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği vb…) verir ve belgelendirir.
İşyerinde sağlık gözetim ve denetimlerinde bulunur
İşyerindeki genel hijyen koşullarının uygunluğunu takip eder ve denetler
İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir
İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütür
İş Sağlığı ile ilgili yıllık faaliyet planı hazırlar

İş Güvenliği Uzmanı

İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.
İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

İşletmenizde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturulması ve etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesi konusunda size yardımcı olur.
İşyeri Hekimi ve çalışanların katılımı ile İşyeri Risk Değerlendirme Raporunun ( Risk Analizi Raporu) hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek güncelliğinin korunmasını sağlar
Risk Değerlendirme Raporu ve Tespit ve Öneri Defteri kayıtları doğrultusunda uygulamaya geçen faaliyetler ile ilgili kapsamlı güncel durum raporlarının hazırlanması ve kurula sunulması görevini yürütür.
Kaza, yangın, patlama ve doğal afetler gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı’nın oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak ve bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.
Çalışanların İş Güvenliği yönünden zorunlu olan eğitimlerini (işe yeni girenler, periyodik eğitimler, yenileme eğitimleri, özel eğitimler vb.) planlar ve gerçekleştirir. Katılım Belgesi düzenler.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul Sekreterliği görevini yürütür ve ilgili sorumlulukların yerine getirir
Tespit ve Öneri Defterinin tutulmasını ve güncelliğini sağlar
İş kazası ve meslek hastalıkları ve ramak kala olayların istatistiklerinin incelenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde görev alır.
İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, uygulamaları takip eder; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.

İş Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkin eğitimlerini vermek zorundadır. Eğitimler aşağıdaki durumlar için planlanır, uygulanır ve belgelendirilir;

İşe başlamadan önce
Çalışma yeri değiştiğinde
İş değişikliğinde
İş ekipmanı değişikliği veya yeni teknoloji kullanımında
Riskler karşısında
İş kazası ve meslek hastalığı durumlarında
Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlara
Alt işverenin çalışanlarına
Özel politika gerektiren çalışanlara (genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar)
Not: İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İlkyardım Eğitimi

İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

VERMEKTE OLDUĞUMUZ İLK YARDIM EĞİTİMLERİMİZİN İÇERİĞİ (KATILIM BELGESİ DÜZENLENİR)

İlkyardım temel uygulamaları.
Hastanın/Yaralının durumunun ve olay yerinin değerlendirilmesi.
Suni solunum ve kalp basısı.
Solunum ve/veya kalp durması.
Kanamalar da ilk yardım.
Şok durumunda ilk yardım.
Koma durumunda ilk yardım.
Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım.
Zehirlenmelerde ilk yardım.
Böcek sokmalarında ilk yardım.
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.
Bilinç bozukluklarında ilk yardım

Hijyen Eğitimi Hizmeti

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamına Bilgi Bankası>Yönetmelikler linkinden ulaşabilirsiniz. Yönetmelikle ilgili aklınıza takılabilecek konulara değinmek istedik.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Yönetmelik gereği ilgili meslek gruplarındaki bütün çalışanlara eğitim verilmesinden işveren sorumludur.Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen Eğitim sertifikası verilmektedir.

Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.